Forebyggelse af hvidvask samt regler om 'PEP'


Hvidvask
Siden 1993 har pengeinstitutter, pensionskasser og andre finansielle institutioner haft pligt til at indhente oplysninger om identiteten på deres kunder og opbevare disse oplysninger i mindst fem år. Også dokumenter og registreringer fra de finansielle transaktioner, der er gennemført, skal gemmes i fem år.

De samme institutioner har endvidere pligt til at fortælle Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis de har mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme.


Siden 2002 har alle danske advokater også været omfattet af disse regler. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Blandt de forpligtelser, loven pålægger advokaterne, er:

  • ved forretningsmæssig rådgivning eller bistand i forbindelse med bankforretninger og transaktioner af værdipapirer, fast ejendom, virksomheder eller kontante beløb skal advokaten indhente identitets-oplysninger om klienten
  • identitetsoplysningerne skal opbevares i mindst fem år efter sagens afslutning
  • der skal indhentes identitetsoplysninger om såvel klienten som den reelle kunde (fuldmagtsforhold), ligesom en virksomheds ejer- og kontrolstruktur skal fastlægges, og den eller de reelle ejer skal identificeres og legitimeres
  • dokumenter og registreringer vedrørende transaktioner skal opbevares i mindst fem år
  • advokaten skal foretage indberetning enten til Advokatsamfundet eller til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, hvis advokaten har mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terror, og en nærmere undersøgelse ikke kan afkræfte denne mistanke.


Advokater, der repræsenterer en klient i forbindelse med en retssag ved domstolene, ved landsskatteretten, ved voldgift eller som tager sig af andre juridiske tvister, skal også bede klienten om identitetsoplysningerne. Men i disse tilfælde gælder indberetningspligten dog ikke.

Som ny klient hos en advokat har man pligt til at afgive identitetsoplysninger, dvs. oplysninger om navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer. Se om persondata nedenfor.

Herudover vil advokaten typisk bede om at se pas, kørekort eller lignende billed-dokumentation. Advokaten skal have lov til at tage en kopi af legitimationen, så den kan opbevares i sagsmappen.

Oplysningerne skal afgives, når der optages forretningsmæssig forbindelse med advokaten. Hvis man allerede er klient hos en advokat og ikke tidligere har afleveret identitetsoplysningerne, har man pligt til at afgive dem nu. Advokaten er forpligtet til løbende at ajourføre identitetsoplysningerne, og klienten er derfor forpligtet til at udlevere opdaterede identitetsoplysninger.

Du skal derfor forvente, at jeg anmoder dig om, at fremsende kopi af dit pas og sygesikringsbevis, og såfremt klienten er en virksomhed, oplysninger fra Erhvervsstyrelsen, oplysninger om virksomhedens ejerkreds samt kopi af pas og sygesikringsbevis for selskabets ledelse (direktionen og/eller bestyrelsen).

I nogle sager kan jeg vælge at lade dig identificere ved hjælp af nem ID.

Spørgsmål om identitetsoplysninger eller advokaternes indberetningspligt kan rettes til Advokatsamfundet.

Politisk Eksponerede Personer” (’PEP’)
Herudover er advokater forpligtet til at undersøge, om klienter, eller deres samarbejdspartnere og nærtstående, tilhører gruppen af ”Politisk Eksponerede Personer” (’PEP’); og såfremt du eller dine nærtstående er anført på den til en hver tid gældende PEP-liste, er du forpligtet til at orientere mig herom.