Persondata


Efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven er jeg forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

Jeg optræder som dataansvarlig, når jeg behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af mine egne interne interesser. Med andre ord, bestemmer jeg de formål personoplysninger indsamles og behandles til. Jeg fastsætter selv hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

I visse sammenhænge kan jeg optræde som databehandler. Dette kan være er tilfældet, når jeg varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor behandlingen af personoplysninger alene sker efter instruks. I disse situationer fastsætter jeg ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, dermed ikke hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når jeg optræder som databehandler, indgår jeg en databehandleraftale med den ansvarlige, som særligt fastsætter vilkår og instruks for min behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Som dataansvarlig gennemfører jeg en række behandlingsaktiviteter, som særligt omfatter gennemførelse af samarbejde med kunder og leverandører, men også markedsføringsaktiviteter og eventuel personaleadministration.

Jeg indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med mine klienter, men også personoplysninger om mine leverandører og andre samarbejdspartnere.
Jeg forsøger altid på kun, at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af mine forpligtelser. Det vil sædvanligvis kun være almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på virksomheders ejere og kontaktpersoner. I visse tilfælde skal jeg også bruge oplysninger om dit cpr.nr. og foto af hensyn til hvidvask reglerne. Endvidere indgår oplysninger, som udveksles med mig, eksempelvis almindelig korrespondance, e-mail korrespondance, telefonnotater, beskeder via sociale medier og applikationer eksempelvis Messenger, Skype etc., men også pr. SMS.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge mine retlige interesser i forhold til administration af min advokatvirksomhed og de forpligtelser jeg har i den forbindelse.

Hvad angår mine markedsføringsaktiviteter, indsamler og behandler jeg personoplysninger i forbindelse hermed. Jeg bestræber mig på, kun at indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som jeg har defineret. Dette kan eksempelvis omfatte anvendelse af cookies på min hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve samt lagring af informationer, herunder ufrivillig lagring på sociale medier som eksempelvis Facebook og LinkedIn.

De personoplysninger jeg indsamler og behandler, indsamler jeg sædvanligvis direkte fra de registrerede personer selv. Er du modpart i en sag eller på anden måde aktør i sagen, for eksempel bank, revisor, mægler, anden advokat eller tilsvarende, indhenter jeg ligeledes nødvendige oplysninger for eksempelvis at kunne kontakte dig i relevant omfang. Enkelte oplysninger indhenter jeg dog også fra anden side, såsom offentlige databaser mv.

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan jeg videregive personoplysninger til tredjemand, eksempelvis modpartens advokat, men også mæglere, pengeinstitutter, revisorer etc. Endvidere kan der ske videregivelse til offentlige myndigheder, herunder styrelser, regioner, kommuner men også domstole, SKAT m.fl. kan modtage oplysninger. Jeg sikrer naturligvis, at jeg ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.

I min virksomhed sikres fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger jeg behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, eksempelvis via IT-systemer, interne instrukser og retningslinjer.

Personoplysninger der er indsamlet og behandlet, slettes når mit behandlingsformål er opfyldt, og jeg dermed ikke længere har behov for oplysningerne, dog under iagttagelse af andre regler, der kan forpligte mig til at opbevare visse oplysninger i en vis periode.

De personer hvis oplysninger jeg behandler, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som jeg selvfølgelig respekterer. Rettighederne omfatter  

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger jeg behandler  
  • retten til at få begrænset min behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
  • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet) og endelig
  • retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, skal du kontakte mig.  

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på, kan du klage. I første runde skal du klage direkte til mig. Du har dog også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk  

Den databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er advokat Morten Hohn.