Samhandelsvilkår


Ansvar
Som advokat er jeg erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre, med de nedenfor anførte begrænsninger der anses for vedtaget imellem såfremt du accepterer at arbejdet igangsættes og herunder såfremt du eksempelvis lader dig identificere, i forhold til hvidvaskreglerne og/eller såfremt du betaler mit honorar, herunder evt. indbetaler et a conto honorar eller foretager anden indbetaling.

Mit ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige 2,5 mio. kr. og aldrig mere end det erlagte vederlag ekskl. eksterne omkostning, moms m.v. ganget med faktor 10. Ansvaret omfatter uanset, aldrig ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab.

Jeg hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som jeg har henvist til, ligesom jeg ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som jeg efter aftale har overladt dele af opgavens løsning til.

Konti og klientmidler
Til min virksomhed har jeg tilknyttet klientkonti, som er registrerede som sådanne i mit pengeinstitut Fynske Bank A/S, og således at pengene altid er sikret i tilfælde af min eventuelle konkurs, betalingsstandsning eller tilsvarende. Indestående på klientkonti er omfattet af sædvanlige regler om indskydergarantier og kun beløb optil maksimalt 100.000 € (ca. 750.000 kr.) samlet er beskyttet i tilfælde af bankens konkurs. Endvidere har jeg til virksomheden tilknyttet en sædvanlig driftskonto.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Ved indbetalingen gives der samtykke til, at EN-ADVOKAT.DK - Morten Hohn af hensyn til opfyldelse af kravene efter reglerne om hvidvask og terrorfinansiering, udleverer oplysninger om indbetaleren til det pågældende pengeinstitut efter anmodning herom fra pengeinstituttet.

Der tilskrives ikke renter af indestående på klientkonti, medmindre dette er aftalt med klienten. Det gælder uanset om rentetilskrivningen er positiv eller negativ.

Fortrolighed
Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt.
Som led i min rådgivning behandles personoplysninger om den enkelte klient. Denne behandling er reguleret af persondataloven.

Korrespondance
Størstedelen af min korresponderer sker via e-mail. Denne e-mailkorrespondance er ikke krypteret, og jeg er ikke ansvarlig for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.

Immaterielle rettigheder
Som klient får du de nødvendige rettigheder til det konkrete materiale, der produceres til sagen, men jeg bevarer de ophavsretlige rettigheder og andre immaterielle rettigheder for så vidt angår arbejder og materialer udviklet, designet, produceret eller på anden måde skabt af Advokat Morten Hohn i den periode, hvor jeg har rådgivet dig eller din virksomhed.

Salær
Generelt om salærfastsættelse kan jeg oplyse, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for dig, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn. Den endelige pris afspejler således ikke ubetinget det anvendte antal ganget en timepris, men fastsættes samlet efter reglerne i retsplejelovens § 126, stk. 2. Er du forbruger, vil du modtage prisoplysninger forud for arbejdets iværksættelse. Prisoplysningerne vil enten være et estimat ud fra en vurdering af arbejdets konkrete art og omfang og det forventede tidsforbrug mm., eller en fast pris på bestemte ydelse eksempelvis køberrådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom, testamente etc.

Du kan se mine priser her.

Fakturering sker månedligt, kvartalsvist eller når opgaven er fuldført (herunder helt eller delvist), medmindre der er indgået anden aftale om faktureringsordning, eller når dette findes hensigtsmæssigt. Moms tillægges fakturaen i henhold til det foreskrevne afgiftsgrundlag på det pågældende tidspunkt. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra faktureringsdatoen. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med renteloven. Afholdte udlæg og omkostninger, f.eks. transport, oversættelse samt omfattende kopiering, afregnes separat. Der kan kræves forudbetaling af salær eller af udlæg og omkostninger, før arbejdet igangsættes.

Jeg samarbejder med andre om ydelse af bistand efter aftale med dig, eksempelvis i forbindelse med tinglysningsmæssige ekspeditioner, oversættelse eller lignende. Viderefakturering sker uden fortjeneste, men alene med medgået tid til ekspeditionsmæssige opgaver i forbindelse hermed.

Ophør af repræsentation og ophørt af klientforholdet
Som advokat kan jeg se mig nødsaget til at ophøre med at repræsentere en kunde, for eksempel hvis der indtræder en interessekonflikt, hvis betaling ikke finder sted i henhold til mine betingelser, eller du går konkurs eller bliver insolvent. I overensstemmelse med de advokat etiske regler, kan jeg også nægte at påtage mig en opgave. Ophører klientforholdet er du berettiget til at modtage evt. indleveret materiale retur. Øvrige oplysninger jeg har modtaget skal jeg fortsat behandle fortroligt og min tavshedspligt gælder i overensstemmelse med de advokat etiske regler også efter ophøret af vores samarbejde.

Lovvalg og værneting
Lovvalget i forbindelse med Advokat Morten Hohns rådgivning er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister i mellem os, skal behandles ved Retten i Kolding som første instans, med mindre anden aftale foreligger.